Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad van De Piramide

Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR) die meebeslist over de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs.

De Wet Medezeggenschap Onderwijs heeft tot doel iedere geleding binnen de school op basis van gelijkwaardigheid invloed te geven op de besluitvorming van het schoolbestuur en/of de directie.

De Medezeggenschapsraad bestaat uit personeelsgeleding en een oudergeleding.

De oudergeleding is de officiële vertegenwoordiging van de ouders naar het bevoegd gezag, in de praktijk de directie van de school of schoolleiding.

Oudergeleding M.R. - De Piramide:

 • Souad Azzimani (Groenewoud)
 • Wesley Sonneveld (Elementen)
 • Dennie Mekkelholt (Elementen)
 • Charmaine Wetzel (Groenewoud)

Personeelsgeleding M.R. – De Piramide:

 • Tamara Bontenbal (Groenewoud)
 • Nadine Koning-van de Nadort (Elementen)
 • Georgia van Hulst (Elementen)
 • Frida Sellis (Groenewoud)

Door de wet heeft de MR een aantal rechten. De belangrijkste daarvan zijn het adviesrecht en het instemmingsrecht. De schoolleiding informeert de MR over de belangrijkste ontwikkelingen binnen de school. Vervolgens moet de instemming van de MR worden verkregen voor onder meer het schoolwerkplan, de begroting en het formatieplan.

In een aantal gevallen brengt de MR een advies uit zoals bij:

 • Nieuwe lesmethoden
 • Groepsindelingen
 • Personeelsinzet
 • Bestuursformatieplan van de school
 • Veiligheid in en om de school
 • Vakantierooster
 • Lestijden
 • Schoolplan/schoolgids
 • MR-financiën

De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar. Wanneer ouders of personeelsleden de vergadering willen bezoeken en/of mee willen praten, kunt u dit aangeven bij één van de leden van de MR. 

Binnen Stichting Prokind Scholengroep, waartoe ook De Piramide behoort, functioneert een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In dit adviesorgaan wordt het beleid besproken dat van belang is voor alle openbare scholen in Spijkenisse. 

Oudergeleding GMR: ......

Personeelsgeleding GMR: .......

 

Met de splitsing van de school in twee aparte scholen (31 VW Piramide-Elementen en 14 FU Piramide- Groenewoud), moeten beide scholen een eigen medezeggenschapsraad hebben. Elk met 2 personeelsleden én 2 ouderleden. Zolang er nog geen officiële splitsing plaatsvindt, na betrekken van het nieuwe gebouw, mogen de vergaderingen nog gezamenlijk worden gevoerd.

De ouders die nu nog zitting hebben in de medezeggenschapsraad zijn 2 ouderleden van locatie Piramide-Elementen. Wij zoeken dus nog 2 ouderleden voor Piramide – Groenewoud!!