Een veilige school

Een veilige omgeving is een voorwaarde voor leerlingen om te kunnen leren en zich te kunnen ontwikkelen. De wet Veiligheid op school verplicht scholen om te zorgen voor de sociale veiligheid van alle leerlingen. Een belangrijk element van deze wet is verplichte monitoring. Daarmee heeft de school zicht op de veiligheidsbeleving van de leerlingen. De inspectie houdt toezicht op de monitoring. De Veiligheidsmonitor vragenlijst meet de volgend aspecten:

  1. Ervaren Veiligheid: Hoe ervaren leerlingen de sociale en fysieke veiligheid op school;
  2. Feitelijke veiligheid In hoeverre hebben leerlingen te maken met aantasting van de sociale en fysieke veiligheid (zoals door (online) pesten, geweld en discriminatie e.d.)
  3. Schoolwelbevinden: Hoe het is gesteld met het welbevinden van de leerlingen op school.
  4. Gedrag en gedragsregels
  5. Resultaten veiligheidsbeleid

De monitor wordt 1 keer per jaar ingevuld door alle leerlingen van groep 7 t/m 8. Op basis van de uitkomsten evalueert de school het gevoerde beleid rondom sociale veiligheid en stelt dit waar nodig bij.

Wij besteden in de bovenbouw-groepen aandacht aan media opvoeding. Mediaopvoeding betekent je kind leren om kritisch en bewust te gamen, internetten. Als school willen wij samen met ouders de kinderen helpen om – van kleins af aan – gezonde mediagewoontes te ontwikkelen. De leerkrachten en de preventiecoach werken samen.