Onze visie

Missie: Ik ben oké, jij bent oké

Wij nemen de culturele en levensbeschouwelijke achtergronden van de ouders en leerlingen als startpunt voor ondersteunen en begeleiden  van de ontwikkeling van de kinderen, zodat zij aan het eind van hun Piramideloopbaan proactieve wereldburgers (kunnen) zijn. Ouders en leerkrachten ondersteunen elkaar en werken samen als educatieve partners aan de optimale ontwikkelingskansen voor de kinderen. De Piramide maakt daarbij gebruik van externe kennis, actuele bevindingen en methodieken in een moderne (ICT) leeromgeving. Ook heeft zij oog voor nieuwe inzichten die de groei-ontwikkeling van het kind en het onderwijs blijvend kunnen verbeteren. Ouders kunnen en mogen rekenen op deskundig personeel dat er voor staat en gaat.

Samenwerking met organisaties uit verschillende sectoren zoals welzijn, jeugdzorg, sport, creatieve, culturele en educatieve richtingen, maar ook collega-scholen zorgen voor bredere ontwikkelingsmogelijkheden en toekomstkansen voor onze leerlingen. De Piramide verwacht op deze wijze leerlingen aan het Voortgezet Onderwijs over te kunnen dragen, die goed kunnen participeren en een positieve bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij.

De Piramide ziet het als haar taak om naast de kinderen, ook de ouders en personeelsleden op school een zo optimaal mogelijk werk- en ontwikkelingsklimaat te bieden. Dit betekent een veilig klimaat met duidelijke regels, die collectief gerespecteerd en bewaakt worden. Een positieve open en respectvolle houding naar elkaar (Ik ben oké, jij bent oké). In dit klimaat kunnen kinderen gedijen en hun talenten ontplooien op cognitief, sociaal-emotioneel, cultureel en expressief gebied. ‘Samen leren, Samen leven’

 

Visie

Op school gaan we uit van de mogelijkheden van ieder kind. Wij hebben hoge verwachtingen van onze kinderen, ouders en leerkrachten. De school richt zich in nauwe samenwerking met de ouders/verzorgers op het verzorgen van optimale groei van leerlingen in de leeftijdscategorie van 4 tot 12 jaar. Zowel de cognitieve, creatieve, culturele en de sociaal- emotionele ontwikkeling hebben een vaste plaats binnen het lesprogramma van de Piramide. De diversiteit van de leerlingen neemt een duidelijke plaats in binnen onze school en haar programma. Door de integrale samenwerking met verschillende instellingen wordt voor de ouders en leerlingen een breed aanbod gecreëerd. Hierbij staat ten allen tijde het welbevinden van het kind centraal.